KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANjE DIREKTORA

Datum: 16.05.2018. godine

Broj: 314

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“ br. 72/2009,13/2016 i 30/2016), člana 46. i 48. Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, i na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za izbor kandidata za imenovanje direktora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar br. 295 od 10.05.2018. godine, Upravni odbor Biblioteke raspisuje 

 

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANjE DIREKTORA

NARODNE BIBLIOTEKE „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ NOVI PAZAR

 

Naziv radnog mesta: direktor.

Imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Za  direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) Da ima visoku stručnu spremu (odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine);

2) Da ima tri godine radnog iskustva u kulturi;

3) Da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

4) Da je državljanin Republike Srbije;

5) Da je opšte zdravstveno sposoban.

 

Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za direktora Biblioteke treba 

da sadrži:

1) Predlog programa rada i razvoja Biblioteke za period od četiri godine;

2) Overenu kopiju diplome;

3) Dokaz o radnom iskustvu u kulturi;

4) Biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada ustanova kulture sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu;

5) Uverenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od 6 meseci) za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

6) Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

7) Izvod iz matične knjige rođenih;

8) iščitanu ličnu kartu;

9) Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje.

 

Prijave na konkurs podnose se neposredno ili putem pošte Upravnom odboru Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, na adresu  

Gradski park bb, 36300 Novi Pazar, sa naznakom „Prijava na konkurs, ne otvarati“.

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.