konkursna dokumentacija za jnmv broj 1/2018 (12. februar)

 

- Javna nabavka male vrednosti dobara- knjiga; 

- Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke

- Broj nabavke: 1/2018

 

Link 1: konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018 (12. februar)

Link 2: poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku male vrednosti 1/2018

Link 2: odluka o dodeli ugovora