Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ iz Novog Pazara planira da u 2015. godini nastavi sa aktivnostima koje su započete u 2014. godini i da tokom 2015. pokuša realizovati aktivnosti koje su bile karakteristične za rad Biblioteke kao centralne institucije kulutre u Novom Pazaru i ovom kraju tokom prethodnih godina.

Na jednoj strani je bitno održati kontinuitet u bibliotekarskoj djelatnosti koja je Zakonom definisana, a na drugoj strani treba predvidjeti sva ona savremena dešavanja koja su karakteristična za rad biblioteka u okruženju. 

Biblioteka mora pratiti razvoj grada i širenje Novog Pazara kao univerzitetskog centra i sa prostornog aspekta i sa aspekta usavršavanja sopstvenog kadra u 2015. godini.

Veoma je važno raditi na proširivanju prostornih mogućnosti biblioteke koji moraju biti po mjeri broju stanovnika i korisnika biblioteke. 

Biblioteka mora u narednom periodu sarađivati sa svim institucijama kulture koje djeluju na ovim prostorima. Veoma je važno uspostaviti i saradnju sa sličnim institucijama u inostranstvu radi unapređivanja kvaliteta rada.

Razvoj tehnike diktira da se Biblioteka mora prilagođavati savremenim tehničkim inovacijama posebno u domenu digitalizacije i čuvanja naučne i književne građe.

Pored redovnih bibliotekarskih aktivnosti Biblioteka mora posvetiti naročitu pažnju kulturnim aktivnostima, promocijama knjiga, časopisa, organizovanju stručnih seminara, okruglih stolova, književnih večeri, takmičenja recitatora, literarnih i likovnih konkursa čime će Biblioteka zauzeti mjesto koje joj sa pravom pripada u organizaciji kulturnih aktivnosti grada Novog Pazara ali i cijelog regiona.

Link: Plan i program za 2015. godinu