Kategorija: Dešavanja

30. jun - Dan biblioteke

Na osnovu člana 58. i 60. Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović" Novi Pazar, člana 1.-4. i člana 18. Poslovnika o radu Upravnog odbora Biblioteke, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 12.02.2021. godine, razmatrao tačku razno dnevnog reda i u vezi sa istom doneo

 

ODLUKU 

o usvajanju 30. juna kao Dana biblioteke „Dositej Obradović" Novi Pazar.

 

Obrazloženje

 

Članovi Upravnog odbora su u skladu sa svojim ovlašćenjima na osnovu člana 58. i 60. Statuta Biblioteke i na osnovu člana 1.-4. Poslovnika o radu Upravnog odbora i člana 18. Poslovnika o radu Upravnog odbora razmatrali i jednoglasno usvojili tačku razno dnevnog reda, gde je predloženo da se zvanično usvoji 30. jun kao Dan biblioteke.

Dan 30. jun je predložen na osnovu dokumenta, Opšteg izveštaja godišnjeg o školama u Okrugu Raškom za 1920/1921. školsku godinu, broj 551 od 30. juna 1921. godine, pronađenog u arhivu „Ras" Novi Pazar, koja predstavlja najstariji pisani trag o postojanju narodne knjižnice, koja je preteča novopazarske biblioteke.

Na osnovu svega napred navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.

 

Prilog: PREUZMI

 

- Opšti izveštaj godišnji o školama u Okrugu Raškom za 1920/1921. školsku godinu, broj 551 od 30. juna 1921. Godine

- Obrazloženje predloga za obeležavanje Dana biblioteke

Kategorija: Dešavanja

ONLINE PROMOCIJA ZBIRKE HUMORESKI I ANEGDOTA "EDEPSUZ", ŠEFKE BEGOVIĆ LIČINA

   U petak, 29. januara 2021. godine, u prostorijama naše ustanove, održana je onlajn (online) promocija najnovije knjige Šefke Begović Ličina. U pitanju je zbirka humoreski i anegdota „Edepsuz“. Zbog aktuelne situacije u vezi pandemije, promocija je održana bez prisustva publike, a emitovana je preko Facebook kanala Zavičajnog odeljenja. 

Podkategorije