Kategorija: Javnost rada

Plan i program rada Narodne biblioteke "Dositej Obradović" Novi Pazar za 2021. godinu

 

Narodna biblioteka "Dositej Obradović"

Br. 382

10.12.2020., Novi Pazar

 

Plan i program rada Narodne biblioteke "Dositej Obradović" Novi Pazar za 2021. godinu

 

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru spada u red najrazvijenijih javnih biblioteka u Republici Srbiji. Organizacijom rada kroz različita odeljenja, bogatim knjižnim fondom, organizacijom kulturnih aktivnosti i sve većim brojem članova iz godine u godinu, uspešno se održava u vrhu najuspešnijih biblioteka u zemlji.

Biblioteka je članica sistema uzajamne katalogizacije Cobiss što je uslovilo potpunu automatizaciju rada, tako da trenutno na poslovima katalogizacije radi 8 licenciranih biliotekara.

Elektronskom katalogu sada mogu pristupiti svi građani i uputiti se o stanju našeg knjižnog fonda.

Ukupan stručni rad na obradi, čuvanju i korišćenju bibliotečke građe u celini se odvija u skaldu sa odgovarajućim zakonskim propisima, podzakonskim aktima, pravilnicima i uputstvima koji regulišu bibliotečko-informacionu delatnost u javnim bibliotekama.

Praćenjem savremenih tokova u bibliotekarstvu i usklađivanjem poslovanja u skladu sa sve bržim promenama uspeli smo da organizujemo poslovanje, pružimo članovima različite vrste usluga i uspešno ostvarimo zadatke definisane Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Službeni glasnik 52/11).

Sa fondom oko 72 000 jedinica, bogatom izdavačkom delatnošću, raznovrsnim uslugama koje pružamo korisnicima i organizacijom različitih kulturnih aktivnosti, slobodno možemo reći da je Biblioteka centar kulturnih dešavanja u gradu.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA

Kategorija: Javnost rada

Plan i program rada Narodne biblioteke "Dositej Obradović" Novi Pazar za 2020. godinu

 

Narodna biblioteka "Dositej Obradović"

Br. 552

24.10.2019., Novi Pazar

 

Plan i program rada Narodne biblioteke "Dositej Obradović" Novi Pazar za 2020. godinu

 

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru spada u red najrazvijenijih javnih biblioteka u Republici Srbiji. Organizacijom rada kroz različita odeljenja, bogatim knjižnim fondom, organizacijom kulturnih aktivnosti i sve većim brojem članova iz godine u godinu, uspešno se održava u vrhu najuspešnijih biblioteka u zemlji.

Biblioteka je članica sistema uzajamne katalogizacije Cobiss što je uslovilo potpunu automatizaciju rada, tako da trenutno na poslovima katalogizacije radi 8 licenciranih biliotekara.

Elektronskom katalogu sada mogu pristupiti svi građani i uputiti se o stanju našeg knjižnog fonda.

Ukupan stručni rad na obradi, čuvanju i korišćenju bibliotečke građe u celini se odvija u skaldu sa odgovarajućim zakonskim propisima, podzakonskim aktima, pravilnicima i uputstvima koji regulišu bibliotečko-informacionu delatnost u javnim bibliotekama.

Praćenjem savremenih tokova u bibliotekarstvu i usklađivanjem poslovanja u skladu sa sve bržim promenama uspeli smo da organizujemo poslovanje, pružimo članovima različite vrste usluga i uspešno ostvarimo zadatke definisane Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Službeni glasnik 52/11).

Sa fondom oko 72 000 jedinica, bogatom izdavačkom delatnošću, raznovrsnim uslugama koje pružamo korisnicima i organizacijom različitih kulturnih aktivnosti, slobodno možemo reći da je Biblioteka centar kulturnih dešavanja u gradu.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA

Kategorija: Javnost rada

Izveštaj o radu za 2019. godinu

Narodna biblioteka "Dositej Obradović"

Br. 153-2

7.4.2020., Novi Pazar

 

Izveštaj o radu za 2019. godinu

 

lzveštaj sastavili:

  • Binela Fetahović - Odeljenje za matične poslove, Odeljenje za staru i retku knjigu, Odeljenje za stranu knjigu;
  • Azra Biševac, Enes Nikšić - Zavičajna odeljenje (izveštaj objedinjen sa aktivnostima Odeljenja za razvoj i popularizaciju);
  • Valerija Stefanović - Odeljenje periodike, Naučno odeljenje sa čitaonicom ;
  • Mersiha Kardović - Odcljenje za rad sa odraslima.

 

Na osnovu člana 58. i 60. Statuta Narodne biblioteke 11 Dositej Obradović" Novi Pazar, člana 1.-4. Poslovnika o radu Upravnog odbora Biblioteke, Upravni odbor je na sednici održanoj dana

21.09.2020. godine, razmatrao drugu tačku dnevnog reda i u vezi sa istom doneo

 

ODLUKU

Članovi Upravnog odbora su jednoglasno i bez primedbi doneli odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Narodne biblioteke II Dositej Obradović" Novi Pazar za 2019. godinu.

 

Obrazloženje

Članovi Upravnog odbora su u skladu sa svojim ovlašćenjima i na osnovu Poslovnika o radu Upravnog odbora razmatrali drugu tačku dnevnog reda. Doneta je jednoglasna odluka da se godišnji izveštaj o radu Narodne biblioteke II Dositej

Obradović" Novi Pazar za 2019. godinu. Na osnovu svega napreci navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA