Cenovnik usluga Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar

 

Individualna  članarina

-          Za odrasle korisnike (pozajmno odeljenje) – 800 dinara,

-          Za korisnike uzrasta do 14 godina (dečje odeljenje) – 500 dinara.

 

Članarina za srednjoškolce, studente i nezaposlene  500 dinara.

 

Kolektivna članarina 

 

-          Za sve kategorije kolektivnog upisa popust od 50% u odnosu na usvojenu cenu članarine ukoliko postoji grupa od minimum 10 članova,

 

Pravo na kolektivnu članarinu imaju grupe od najmanje 10 odraslih ili dece do 14 godina, koji se upisuju preko preduzeća, ustanova ili drugog pravnog lica.

 

Članarina za porodično učlanjenje:

 

-          Porodično učlanjenje iznosi 300 dinara ро članu porodice, uz uslov upisa minimum dva člana uže porodice,

 

-          Pravo nа porodično učlanjenje imaju članovi uže porodice (roditelji, deca, braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu) i utvrđena članarina se plaća  ро članu porodice.

 

 

Stanovnici drugih gradova i strani drzavljani:

 

       -          Stanovnik drugog Grada moze se učlaniti u Biblioteku samo za korišćenje usluga naučnog odeljenja sa čitaonicom, а korišćenje usluga pozajmnog odeljenja stanovnici drugih gradova mogu koristiti uz obavezno ostavljanje depozita od 2000 dinara.

 

       -        Ukoliko stanovnik drugog Grada vrati pozajmljenu bibliotečku građu u roku od 15 dana, depozit se vraća. Ukoliko stanovnik drugog Grada ošteti ili ne vrati pozajmljenu bibliotečku građu, depozit se trajno zadržava. Stanovnik drugog Grada koji kasni sa vraćanjem bibliоtеčkе građe dužan је da plati predviđenu kaznu za prekoračenje roka.

 

Rezervacija knjige po naslovu 50 dinara.

 

Izdavanje duplikata članske karte 200 dinara.

 

Kazna za prekoračenje roka po knjizi dnevno 10 dinara.

 

Troškovi opomena 100 dinara.

 

Troškovi opomena pred utuženje 300 dinara.

 

Usluge fotokopiranja za članove Biblioteke:

 • Format A4 jednostrano (po kopiji) 4 dinara.
 • Format A4 jednostrano preko 100 kom. (po kopiji) 3 dinara.
 • Format A4 dvostrano preko 100 kom. (po kopiji) 2,50 dinara.
 • Format A3 (po kopiji) 8 dinara.

 

Pravo na besplatno učlanjenje imaju:

 • Učenici prvog razreda osnovne škole,
 • Predškolci,
 • Dobrovolјni davaoci krvi (uz relevantni dokument iz tekuće godine),
 • Osobe sa invaliditetom,
 • Socijalno ugrožena lica (uz dokaz Centra za socijalni rad),
 • Osobe starije od 65 godina,
 • Članovi Upravnog odbora Biblioteke,
 • Lica kojima se dodeljuje počasno članstvo,
 • Đaci generacije i učenici koji su osvojili prva tri mesta nа Republičkom ili Međunarodnom takmičenju,
 • Zapošljeni u Biblioteci, kao i članovi njihove uže porodice. 

 

Cenovnik usluga Narodne biblioteke “Dositej Obradović”  Novi Pazar važi od 12.09.2022. godine.

 

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe

 

 • Članarina važi godinu dana od dana upisa.
 • Mogu se pozajmiti najviše dve knjige istovremeno ( Odeljenje za rad sa odraslima), odnosno jedna knjiga ( Dečje odeljenje).
 • Rok za zadržavanje knjiga je najviše dve nedelje.
 • Rok se može produžiti za još dve nedelje.
 • Ako korisnik izgubi člansku kartu, biće mu izdata nova, za koju plaća nadoknadu.
 • Ako korisnik odbije da vrati knjigu ili odbije da plati kaznu, uskraćuje mu se članstvo u Biblioteci na rok od 1 godine i pokreće se odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.
 • Izgubljenu ili oštećenu knjigu korisnik je dužan da zameni istom knjigom, zameni drugom knjigom u dogovoru sa bibliotekarom ili plati nadoknadu u bruto iznosu tržišne vrednosti knjige.

 

 

U Novom Pazaru, 06.09.2022. godine

 

Direktor Narodne biblioteke ,,Dositej obradović“ Novi Pazar                                                   Predsednik Upravnog odbora

Elijas Rebronja                                                                                                                 Haris Imamović