Cenovnik usluga Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar

 

Individualna  članarina

-          Za odrasle korisnike (pozajmno odeljenje) – 600 dinara,

-          Za korisnike uzrasta do 14 godina (dečje odeljenje) – 400 dinara.

 

Članarina za srednjoškolce i studente – 400 dinara.

 

Kolektivna članarina 

-          Za odrasle korisnike 300  dinara,

-          Za korisnike uzrasta do 14 godina 200 dinara,

-          Za  srednjoškolce i student 200 dinara.

 

Pravo na kolektivnu članarinu imaju grupe od najmanje 10 odraslih ili dece do 14 godina, koji se upisuju preko preduzeća, ustanova ili drugog pravnog lica.

 

Članarina za porodično učlanjenje 150 dinara

Pravo na porodično učlanjenje imaju članovi uže Porodice (roditelјi i deca) i utvrđena članarina se plaća po članu porodice.

 

Depozit za stanovnike drugih gradova korisnike Biblioteke 2.000 dinara. Ukoliko stanovnik drugog  grada vrati pozajmlјenu bibliotečku građu u roku od 15 dana, depozit se vraća. Ukoliko stanovnik drugog  grada ošteti ili ne vrati pozajmlјenu bibliotečku građu, depozit se trajno zadržava. Stanovnik drugog  grada koji kasni sa vraćanjem bibliotečke građe dužan je da plati kaznu za prekoračenje roka.

 

Stanovnik drugog  grada može se učlaniti u Biblioteku samo za korišćenje naučnog odeljenja sa čitaonicom, a korišćenje pozajmnog odeljenja stanovnici drugih gradova mogu koristiti uz ostavljanje depozita od 2000 dinara.

 

Rezervacija knjige po naslovu 50 dinara.

 

Izdavanje duplikata članske karte 200 dinara.

 

Kazna za prekoračenje roka po knjizi dnevno 10 dinara.

 

Troškovi opomena 100 dinara.

 

Troškovi opomena pred utuženje 300 dinara.

 

Usluge fotokopiranja za članove Biblioteke:

 • Format A4 jednostrano (po kopiji) 4 dinara.
 • Format A4 jednostrano preko 100 kom. (po kopiji) 3 dinara.
 • Format A4 dvostrano preko 100 kom. (po kopiji) 2,50 dinara.
 • Format A3 (po kopiji) 8  dinara.

 

Pravo na besplatno učlanjenje imaju:

 • Učenici prvog razreda osnovne škole,
 • Predškolci,Dobrovolјni davaoci krvi,
 • Osobe sa invaliditetom,
 • Socijalno ugrožena lica (uz dokaz Centra za socijalni rad),
 • Osobe starije od 65 godina,
 • Članovi Upravnog odbora Biblioteke,
 • Studenti sa najmanjim prosekom 9,
 • Učenici koji su postigli skroz odličan uspeh u prethodnom razredu (na osnovu đačke knjižice),
 • Zapošljeni u Biblioteci, kao i članovi njihove uže porodice. 

 

Cenovnik usluga Narodne biblioteke “Dositej Obradović”  Novi Pazar važi od 01.11.2019. godine.

 

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe

 

 • Članarina važi godinu dana od dana upisa.
 • Mogu se pozajmiti najviše dve knjige istovremeno ( Odeljenje za rad sa odraslima), odnosno jedna knjiga ( Dečje odeljenje).
 • Rok za zadržavanje knjiga je najviše dve nedelje.
 • Rok se može produžiti za još dve nedelje.
 • Ako korisnik izgubi člansku kartu, biće mu izdata nova, za koju plaća nadoknadu.
 • Ako korisnik odbije da vrati knjigu ili odbije da plati kaznu, uskraćuje mu se članstvo u Biblioteci na rok od 1 godine i pokreće se odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.
 • Izgubljenu ili oštećenu knjigu korisnik je dužan da zameni istom knjigom, zameni drugom knjigom u dogovoru sa bibliotekarom ili plati nadoknadu u bruto iznosu tržišne vrednosti knjige.

 

 

U Novom Pazaru, 24.10.2019. godine

 

Direktor Narodne biblioteke ,,Dositej obradović“ Novi Pazar

Elijas Rebronja