Kategorija: COVID-19

Obaveštenje za korisnike 

U cilju sprečavanja širenja virusa Covid-19, a u skladu sa preporukama Kriznog staba i Pravilnika o organizaciji rada tokom vanrednog stanja, Narodna biblioteka "Dositej Obradovic" Novi Pazar će od ponedeljka, 19.10.2020. godine, biti otvorena za korisnike svim radnim danima od 7.30 do 15.30 časova. 

U gore navedenom periodu korisnici mogu da koriste usluge svih odeljenja u Biblioteci, pridržavajući se preventivnih mera u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 (obavezno nosen]e maski i distanca od 2 metra). 

Slobodan pristup fondovima na Decjem odeljenju, Odeljenju za rad sa odraslima, Zavičajnom odeljenju i Odeljenju za staru, retku i stranu knjigu je zabranjen. 

Kako bi se skratilo vreme boravka i smanjio kontakt korisnika i zaposlenih, sve informacije vezane za pozajmicu i vraćanje knjiga na odeljenjima, kao i informacije u vezi korišćenja drugih usluga na drugim odeljenjima, korisnici mogu dobiti na sledeće brojeve telefona:

  1. Odeljenje za rad sa decom - 064/826-0422 
  2. Odeljenje za rad sa odraslima - 064/826-0424 
  3. Zavičajno odeljenje - 064/826-0431 
  4. Odeljenje za staru, retku i stranu knjigu - 063/841-3545 
  5. Naučno odeljenje sa periodikom i čitaonicom - 064/826-0425 (periodika) i 063/835­4266 (čitaonica) 

Naučno odeljenje sa periodikom i čitaonicom je otvoreno uz pridržavanje svih napred navedenih mera zaštite, kao i ograničenog broja korisnika koji istovremeno borave u čitaonici. 

Maksimalan broj korisnika koji mogu boraviti u čitaonici je 15.

Korisnici su dužni da strogo poštuju sve napred navedene mere prilikom korišćenja usluga Biblioteke.

 

PREUZMI DOKUMENT

Kategorija: COVID-19

Dopuna akta o proceni rizika

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), člana 15. stav 2. tačka 2. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (,,Službeni glasnik RS", br. 72 od 29. avgusta 2006, 84 od 2. oktobra 2006. - ispravka, 30 od 7. maja 2010., 102 od 11. decembra 2015.), Odluke o proglašenju vanrednog stanja (,,Službeni glasnik RS”, br. 29 od 15. marta 2020.) i Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (,,Službeni glasnik RS”, broj 31 od 16. marta 2020.), direktor Narodne biblioteke ,,Dositej Obradović” Novi Pazar ,dana 24.04.2020. godine donosi

PREVENTIVNE MERE I POSTUPKE U FUNKCIJI SPREČAVANJA ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 SA CILJEM ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI ZAPOSLENIH

Preuzmi

Kategorija: COVID-19

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA

Na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS br. 29/2020), uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasni RS“ br 31/2020), preporuka Insituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović“ Batut i Svetske zdravstvene organizacije, člana 192 a u vezi sa članovima 55, 56, 179. stav 3. tačka 8) Zakona o radu  („Sl. GlasnikRS“ br 24/2005, 61/2005, 54/2209, 32/2013,75/2014, 13/2017) i člana 40. Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, direktor Biblioteke donosi

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA ZBOG ZARAZNE  BOLESTI KOVID 19 I POSTUPANJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U BIBLIOTECI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se organizacija rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar (u daljem teksu: Biblioteka) tokom trajanja vanrednog stanja i postupanja zaposlenih, i radno angažovanih lica u cilju svođenja na najmanju moguću meru mogućnosti obolevanja i prenošenja virusa Kovid 19 kod zaposlenih i radno angažovanih lica Biblioteke.

 

Član 2.

Kako bi se onemogućilo obolevanje i prenošenje virusa KOVID 19 kod zaposlenih i radno angažovanih lica, Poslodavac će reorganizovati radno vreme i primeniti mere zdravstvene zaštite sadržane u preporukama nadležnih institucija.

 

Član 3.

Na radnim mestima kod kojih je to moguće, biće organizovan rad od kuće uz obezbeđivanje odgovarajućih tehničkih uslova od strane Poslodavca, a u skladu sa odlukom poslodavca kojom se utvrđuje organizovanje radnog vremena tokom trajanja vanrednog stanja.

Zaposleni koji rade od kuće puno radno vreme ili deo radnog vremena dolaziće u prostorije samo po nalogu direktora.

Radno angažovana lica dolaziće u prostorije Biblioteke samo po nalogu direktora.

 

Član 4.

Direktor će doneti odluku i rešenja kojima će regulisati rad od kuće i kojima će odrediti koji će zaposleni raditi od kuće deo radnog vremena ili puno radno vreme.

Pri donošenju odluke i rešenja, direktor će imati u vidu radna mesta na kojima zaposleni rade, mogućnost da se poslovi obavljaju od kuće i da li zaposleni koji rade na konkretnom radnom mestu spadaju u kategorije stanovništva ugrožene od virusa KOVID 19.

Zaposleni koji rade u prostorijama Biblioteke poslove će obavljati uz preduzimanje zdravstvenih mera u skladu sa članom 5. Pravilnika.

 

Član 5.

Dok borave u prostorijama Biblioteke kao i pri dolasku i odlasku iz prostorija Biblioteke zaposleni i radno angažovani su dužni da:

1. održavaju udaljenost od najmanje dva metra jedni od drugih u razgovoru;

2. izbegavaju kontakte sa svima koji pokazuju simptome respiratornih oboljenja poput kašlja, kijanja bola u grlu, povišene telesne temperature;

3. češće peru ruke sapunom i vodom, minimum 20 sekundi a naročito:

*pre dolaska u prostorije i nakon odlaska iz prostorija Biblioteke;

*nakon svakih sat vremena provedih u prostorijama Poslodavca;

* kijanja i kašljanja;

*pre i nakon fizičkog dodira sa drugim licima;

*pre, tokom i nakon pripremanja hrane;

*pre jela;

*pre i nakon tretiranja rane ili posekotine;

*nakon upotrebe toaleta;

*nakon kontakta sa životinjama, hranom za životinje ili životinjskim izlučevimnama;

*nakon odlaganja otpada;

4.         na svakih sat vremena provetravaju radne prostorije;

5.         u situaacijama kada nije moguće pranje ruku održavaju higijenu korišćenjem gel, koji sadži 70% alkohola ili drugog odgovarajućeg sredstva za dezinfekciju ruku

6.         prekriju usta i nos prilikom kašljanja i kijanja nadlakticom, ili da kašlju i kijaju u papirnu maramicu, koju će nakon toga baciti i odmah oprati ruke;

7.         izbegavaju dodirivanje lica, očiju, usta i nosa;

Poslodavac će obezbediti odgovarajuća sredstva za sprovođenje mera iz člana 5. Pravilnika, kao i odvijanje procesa rada u prostorijama Poslodavca, koji treba da omogući stvaranje uslova za sprovođenje mera iz člana 5.

 

Član 6.

Ukoliko se zaposleni ne pridržavaju mera iz člana 5. Pravilnika učiniće povredu radne discipline u smislu člana 179. stav 3. tačka 8) Zakona o radu.

Ukoliko radno angažovana lica ne poštuju preporuke iz člna 5. Pravilnika smatraće se da postoji opravdani razlog za raskid ugovora sa njima od strane poslodavca.

Član 7.

Radi zaštite zdravlja zaposlenih i radno angažovanih, zaposleni i radno angažovani neće prisustvovati stručnim i naučnim skupovimana koje su se prijavili, neće se prijavljivati na nove stručne i naučne skupove i neće se upućivati na službena putovanja u zemlji i nostranstvu.

 

Član 8.

Na vidnim mestima u prostorijama Poslodavca, a posebno na ulaznim vratima ispred toaleta, kuhinje i na vratima svih kancelarija biće istaknut izvod iz člana 5. Pravilnika.

Ovaj pravilnik biće poslat na kontakt adrese zaposlenih i radno angažovanih lica.

 

 

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli poslodavca a prestaje da važi danom okončanja vanarednog stanja zbog zarazne bolesti KOVID 19.

 

 

                                                                                                       Direktor

                                                                                                  Elijas Rebronja

 

 

 

 

Dostaviti:

-na oglasnu tablu

-na sajt

-arhivi