Dopuna akta o proceni rizika

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), člana 15. stav 2. tačka 2. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (,,Službeni glasnik RS", br. 72 od 29. avgusta 2006, 84 od 2. oktobra 2006. - ispravka, 30 od 7. maja 2010., 102 od 11. decembra 2015.), Odluke o proglašenju vanrednog stanja (,,Službeni glasnik RS”, br. 29 od 15. marta 2020.) i Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (,,Službeni glasnik RS”, broj 31 od 16. marta 2020.), direktor Narodne biblioteke ,,Dositej Obradović” Novi Pazar ,dana 24.04.2020. godine donosi

PREVENTIVNE MERE I POSTUPKE U FUNKCIJI SPREČAVANJA ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 SA CILJEM ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI ZAPOSLENIH

Preuzmi