Narodna biblioteka "Dositej Obradović"

Br. 153-2

7.4.2020., Novi Pazar

 

Izveštaj o radu za 2019. godinu

 

lzveštaj sastavili:

  • Binela Fetahović - Odeljenje za matične poslove, Odeljenje za staru i retku knjigu, Odeljenje za stranu knjigu;
  • Azra Biševac, Enes Nikšić - Zavičajna odeljenje (izveštaj objedinjen sa aktivnostima Odeljenja za razvoj i popularizaciju);
  • Valerija Stefanović - Odeljenje periodike, Naučno odeljenje sa čitaonicom ;
  • Mersiha Kardović - Odcljenje za rad sa odraslima.

 

Na osnovu člana 58. i 60. Statuta Narodne biblioteke 11 Dositej Obradović" Novi Pazar, člana 1.-4. Poslovnika o radu Upravnog odbora Biblioteke, Upravni odbor je na sednici održanoj dana

21.09.2020. godine, razmatrao drugu tačku dnevnog reda i u vezi sa istom doneo

 

ODLUKU

Članovi Upravnog odbora su jednoglasno i bez primedbi doneli odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Narodne biblioteke II Dositej Obradović" Novi Pazar za 2019. godinu.

 

Obrazloženje

Članovi Upravnog odbora su u skladu sa svojim ovlašćenjima i na osnovu Poslovnika o radu Upravnog odbora razmatrali drugu tačku dnevnog reda. Doneta je jednoglasna odluka da se godišnji izveštaj o radu Narodne biblioteke II Dositej

Obradović" Novi Pazar za 2019. godinu. Na osnovu svega napreci navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA