Kategorija: Javne nabavke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU KNJIGA ZA NARODNU BIBLIOTEKU ,,DOSITEJ OBRADOVIĆ“ NOVI PAZAR 

-Javna nabavka male vrednosti dobara- knjiga;

-Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke         

-Broj nabavke: 3/2019

 

A. Poziv za podnošenje ponuda

B. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

C. Obrazac ponude

C-1. Podaci o podizvođaču

C-2. Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi

D. Obrazac izjave ponuđača kojom dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku (u obrascu su navedeni takstativno uslovi propisani ZJN koje ponuđač mora da ispuni)

D-1. Obrazac izjave podizvođača kojom dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku

D-2. Obrazac izjave ponuđača koji učestvuje u zajedničkoj ponudi a kojom dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku            

E. Sporazum kao sastavni deo zajedničke ponude

F. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

G. Obrazac troškova pripreme ponude

H. Spisak knjiga

L. Model ugovora

DOWNLOAD