Kategorija: 2018.

Datum: 29.10.2018. godine

Broj: 668

 

Link 1: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018

Link 2: Poziv za dostavu ponuda

Link 2: Odluka o dodeli ugovora

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018

Nabavke 22113000-knjige za biblioteke

 

Narodna biblioteka "Dositej Obradović“ Novi Pazar

15.08.2018. godine 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU KNJIGA ZA NARODNU BIBLIOTEKU "DOSITEJ OBRADOVIĆ“ NOVI PAZAR

 

-Javna nabavka male vrednosti dobara- knjiga;

-Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke

-Broj nabavke: 1/2018

 

 

Kategorija: 2018.

Datum: 15.08.2018. godine

Broj: 321

 

Link 1: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018

Link 2: Poziv za dostavu ponuda

Link 3: Odgovor na dostavu ponuda

Link 4: Odluka od dodeli ugovora

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018

Nabavke 22113000-knjige za biblioteke

 

Narodna biblioteka "Dositej Obradović“ Novi Pazar

15.08.2018. godine 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU KNJIGA ZA NARODNU BIBLIOTEKU "DOSITEJ OBRADOVIĆ“ NOVI PAZAR

 

-Javna nabavka male vrednosti dobara- knjiga;

-Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke

-Broj nabavke: 1/2018

 

 

Kategorija: 2018.

Datum: 17.05.2018. godine

Broj: 321

 

Link 1: konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018

Link 2: Odluka o dodeli ugovora

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018

Nabavke 22113000-knjige za biblioteke

 

Narodna biblioteka "Dositej Obradović“ Novi Pazar

17.05.2018. godine 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU KNJIGA ZA NARODNU BIBLIOTEKU "DOSITEJ OBRADOVIĆ“ NOVI PAZAR

 

-Javna nabavka male vrednosti dobara- knjiga;

-Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke

-Broj nabavke: 1/2018

 

 

Kategorija: 2018.

Datum: 17.05.2018. godine

Broj: 322

 

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” , br. 124/12, 14/2015 i 68/2015), Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Gradski park bb, upućuje

POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti pod rednim br. 1/2018

 

1. Predmet javne nabavke su dobra pod uslovima iz ovog poziva i konkursne dokumentacije i to nabavka dobara- knjiga prema spisku u kome su taksativno navedeni naslovi knjiga, autori i broj primeraka, a koji je sastavni deo konkursne dokumentacije. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke.

2. Pravo učešća imaju sva lica (u daljem tekstu: ponuđači) koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće, propisane članom 75. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom ponuđači dokazuju pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. 

3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na srpskom jeziku i to na original obrascu konkursne dokumentacije, sa svim neophodnim prilozima koji predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije. 

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javnu nabavku knjiga 1/2018 – NE OTVARAJ” i to lično ili putem pošte na adresu Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Gradski park bb, 36300 Novi Pazar, najkasnije do 04. juna 2018. godine do 11 časova. 

5. Blagovremenom ponudom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 04. juna 2018. godine do 11 časova. Neblagovremenom ponudom će se smatrati ponuda koja nije podneta Naručiocu do naznačenog roka. Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke Naručioca, vratiće sve neblagovremene ponude ponuđačima, neotvorene, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

6. Javno otvaranje ponuda će se obaviti po isteku zadnjeg dana roka za podnošenje ponuda i to 04. juna 2018. godine u 11.30 časova, u poslovnim prostorijama naručioca.

7. Kod ocene ponuda biće primenjen kriterijum najniže ponuđene cene. 

8. Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda uz dostavljanje pismenog ovlašćenja-punomoćja.

9. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

10.Ugovor o dodeli nabavke biće zaključen nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. tačka 6. a u skladu sa članom 113. Zakona o javnim nabavkama 

11. Za sva dodatna obaveštenja pošaljite mejl na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., kontakt osoba, Amela Škrijelj, zamenica direktora Biblioteke, svakog radnog dana od 11-14 časova. 

 

Članovi Komisije: 

Amela Škrijelj

Enes Nikšić

Azra Biševac