Narodna biblioteka "Dositej Obradović"

Br. 552

24.10.2019., Novi Pazar

 

Plan i program rada Narodne biblioteke "Dositej Obradović" Novi Pazar za 2020. godinu

 

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru spada u red najrazvijenijih javnih biblioteka u Republici Srbiji. Organizacijom rada kroz različita odeljenja, bogatim knjižnim fondom, organizacijom kulturnih aktivnosti i sve većim brojem članova iz godine u godinu, uspešno se održava u vrhu najuspešnijih biblioteka u zemlji.

Biblioteka je članica sistema uzajamne katalogizacije Cobiss što je uslovilo potpunu automatizaciju rada, tako da trenutno na poslovima katalogizacije radi 8 licenciranih biliotekara.

Elektronskom katalogu sada mogu pristupiti svi građani i uputiti se o stanju našeg knjižnog fonda.

Ukupan stručni rad na obradi, čuvanju i korišćenju bibliotečke građe u celini se odvija u skaldu sa odgovarajućim zakonskim propisima, podzakonskim aktima, pravilnicima i uputstvima koji regulišu bibliotečko-informacionu delatnost u javnim bibliotekama.

Praćenjem savremenih tokova u bibliotekarstvu i usklađivanjem poslovanja u skladu sa sve bržim promenama uspeli smo da organizujemo poslovanje, pružimo članovima različite vrste usluga i uspešno ostvarimo zadatke definisane Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Službeni glasnik 52/11).

Sa fondom oko 72 000 jedinica, bogatom izdavačkom delatnošću, raznovrsnim uslugama koje pružamo korisnicima i organizacijom različitih kulturnih aktivnosti, slobodno možemo reći da je Biblioteka centar kulturnih dešavanja u gradu.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA