Pravilnik

1. Prilikom upisa u biblioteku...

1. Prilikom upisa u Narodnu biblioteku „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru korisnik treba da ima ličnu kartu i saopšti tačne podatke o sebi.

2. Članstvo Biblioteke ostvareno u Dečjem, Odeljenju za odrasle čitaoce ili u ograncima Biblioteke važi za sva odeljenja i sve usluge Gradske biblioteke.

3. Članska karta važi godinu dana od dana učlanjenja.

4. Korisnik je obavezan da sa sobom ima člansku kartu prilikom dolaska u biblioteku.

5. Korisnici tokom cele godine imaju na raspolaganju sve bibliotečke fondove, čitaonice i Internet klub.

6. Korisnik može da pozajmi najviše tri knjige i da ih zadrži najviše 15 dana. Rok za korišćenje knjiga može se lično ili telefonskim putem produžiti na još dva puta po 15 dana.

7. Ako korisnik zadrži knjige preko odgovarajućeg roka dužan je da plati novčanu nadoknadu prema odluci Biblioteke. Ukoliko se proceni svrsishodnim Biblioteka može da pokrene postupak utuživanja neodgovornih korisnika kod nadležnog suda.

8. Korisnici su dužni da se prema bibliotečkoj građi odnose pažljivo i odgovorno, da je čuvaju kao opšte dobro koje se ne sme oštetiti, otuđiti ili uništiti.

9. Korisnik koji nije vratio pozajmljenu knjigu na vreme dužan je da je na poziv iz biblioteke odmah vrati.

10. Oštećenu ili izgubljenu knjigu korisnik je dužan da zameni novom, istom knjigom, ili da plati trostruku sadašnju vrednost izgubljene knjige.

11. Zabranjeno je lepljenje knjige bilo kakvim lepkom, naročito selotejpom. Knjiga zalepljena na ovaj način smatraće se oštećenom.

12. Ukoliko korisnik traži građu koja trenutno nije u fondu, odnosno nalazi se na čitanju, može istu rezervisati.

13. Upisom u biblioteku korisnik prima na sebe sve obaveze koje su propisane Pravilnikom o uslovima, načinu korišćenja i zaštiti bibliotečke građe.

14. Nedolično ponašanje i ometanje bibliotekara u obavljanju svog posla, kao i namerno oštećenje knjižnog fonda ili bibliotečkog inventara, kažnjava se privremenim ili trajnim isključivanjem iz članstva biblioteke.

15. U prostorijama biblioteke zabranjeno je pušenje, unošenje hrane i pića.