Kategorija: Pravilnici

Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture

На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), репрезентативни синдикати: Самостални синдикат културе Србије, Грански синдикат културе и уметности „Независност” и Конфедерација слободних синдиката – Делатност библиотека, архива, музеја и остале културне активности и Влада (у даљем тексту: учесници), закључују 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ