Plan i program za 2016.

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ iz Novog Pazara je tokom 2015. godine postala jedna od centralnih ustanova kulture u regionu.

Svojim aktivnostima je pokazala da Biblioteka može da bude ustanova kulture koja se osim izdavanja knjiga, što joj je i primarna delatnost, bavi i svim delatnostima koje podstiču razvoj kulture jednog kraja i šire. 

Na lokalnom nivou Biblioteka je uspostavila saradnju sa svim pojedincima, ustanovama kulture i značajnim faktorima u oblastima kulture. Pored lokalnog nivoa Biblioteka je uspostavila značajnu saradnju sa Ministarstvom kulture i Delegacijom evropske unije u Beogradu, kao i sa mnogim institucijama kulture u Republici Srbiji uključujući i uspostavljanje saradnje sa ustanovama kulture koje se bave srodnim delatnostima na bazi razmene iskustava.

U 2016. godini Biblioteka planira da nastavi sa aktivnostima koje su započete u 2015. godini i da tokom 2016. pokuša realizovati aktivnosti koje su bile karakteristične za rad Biblioteke tokom 2015. godine. 

Na jednoj strani je bitno da Biblioteka obezbedi adekvatnu nabavku novih naslova kojima će pratiti svetske i domaće književne trendove i na taj način održati kontinuitet u bibliotekarskoj djelatnosti koja je Zakonom definisana. 

Na drugoj strani treba predvidjeti sva ona savremena dešavanja koja su karakteristična za rad biblioteka u okruženju. 

Biblioteka mora pratiti razvoj Novog Pazara kao univerzitetskog centra i sa prostornog aspekta i sa aspekta usavršavanja sopstvenog kadra u 2016. godini.

Potrebno je u 2016. godini raditi na proširivanju prostornih mogućnosti biblioteke koji moraju biti po mjeri broju stanovnika i korisnika biblioteke. 

Biblioteka mora u narednom periodu sarađivati sa svim institucijama kulture koje djeluju na ovim prostorima. 

Veoma je važno uspostaviti i saradnju sa sličnim institucijama u inostranstvu radi unapređivanja kvaliteta rada i u okviru prekogranične saradnje pokušati uspostaviti saradnju sa sličnim institucijama kulture radi razmjene iskustava i tehničkih znanja.

Razvoj tehnike i procesa automatizacije rada diktira da se Biblioteka mora prilagođavati savremenim tehničkim inovacijama posebno u domenu digitalizacije i čuvanja naučne i književne građe.

Pored svojih redovnih aktivnosti Biblioteka mora posvetiti posebnu pažnju kulturnim aktivnostima, promocijama knjiga, časopisa, organizovanju stručnih seminara, okruglih stolova, književnih večeri, takmičenja recitatora, literarnih i likovnih konkursa čime će Biblioteka zauzeti mjesto koje joj sa pravom pripada u organizaciji kulturnih aktivnosti grada Novog Pazara ali i cijelog regiona.

Link: Plan i program za 2016. godinu