B

Bandžović dr. Safet:  rođen 25. decembar 1961. godine u Novom Pazaru, bosanskohercegovački je pisac i historičar, direktor biblioteke "Dositej Obradović"  u Novom Pazaru (1992). Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsek za historiju, 1985, godine. Postdiplomske studije završava na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranivši 1989. magistarski rad pod naslovom "Demografska kretanja stanovništva Bosne i Hercegovine 1941-1945". Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu  odbranio je doktorsku tezu pod naslovom "Iseljavanje muslimanskog slavenskog stanovništva (Bošnjaka, Goranaca, Torbeša i dr.) iz Sandžaka, Makedonije i sa Kosova u Tursku (1912. - 1970.)".

Radio je u Institutu za historiju u Banjoj Luci, Institutu za nacionalne odnose u Sarajevu, a sada radi u Institutu za historiju u Sarajevu.

 

 

Bećović Prof. dr. Mehmed: bivši ambasador Rebublike Srbije u Kraljevini Maroko, bio je redovan profesor arapskog jezika na Prištinskom i Alfa/BK Univerzitetu.

Rođen 24.maja 1949.godine u Nišu (opština Novom Pazaru) , nacionalnost Bošnjačka, državljanstvo Republike Srbije; 

Osnovno obrazovanje završio u selu Kašalj - Rajetiće i Ribariću,1964.godine, Srednju Medresu "Alaudin" u Prištini, 1968. godine; Višu arapski jezik i književnost u Tunisu, 1970, Na Islamskom univerzitetu u Medini Saudska Arabija 1972 završio prvu godinu Šerijatskog prava. Filološki fakultet- grupu za orijentalne jezike u Prištini 1977 je završio sa prosečnom ocenom 9,60. Poslediplomske studije završio sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad je odbranio 1991.godine na temu "Divan" novopazarskog književnika 19.vijeka, Sulejmana Tabakovića, na Filološki fakultet – Univerzite » Ćirilo i Metodije » u Skoplju, Doktorsku disertaciju je odbranio 1995 .godine na temu "Alhamijado književnost stvralaca Novopazarskog sandžaka" na Filološkom fakultetu – Univerzite » Ćirilo i Metodije » Skoplje.

Specijalizacije :

- Specijalizacija na Šerijatskom pravu 1971-1972.godine na Univerzitetu u Medini Saudijska Arabija ;

- Specijalizacija iz arhivistike 1982-1983, Arhiv Srbije Beograd;

- Specijalizacija na izradi kataloga orijentalnih rukopisa 1988-1989 biblioteka “Sulejmaniya” Istambul;

- Specijalizacija za primenu savremenih metoda u izučvanju Turskog jezika u srednjim školama i na fakultetima na prostorima Balkana, Istambul 1990-1991;

Naučni skupovi:

- Dijalog civilizacija, Teheran 2001.godine;

- Prviredna saradnja sa arapskim zemljama, Novi Pazar 2009. 

Kretanje u službi i značajne funkcije:

- 1.jula 1976.godine zasnovao radni odnos u Međuopštinskom arhivu “Ras” u Novom Pazaru;

- 1983 – 1985. – prevodilac sekretar u Republičkom zavodu za naučnu, kulturnu, prosvetnu i tehničku saradnju Republike Srbije Beograd, angažovan sa YU medicinskom ekipom u Bengaziju, pri Ministarstvu zdravlja Libije;

- 1985–1986, Međuopštinski arhiv“Ras”Novi Pazar,direktor Arhiva; 

- 1986–1999 , predavač, profesor arapskog jezika na Filološkom fakultetu, Odsek za orijentalne jezike u Prištini;

- 1999 – 2002 – vanredni profesor arapskog jezika na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta “Braća Karić” i direktor Odelenja Fakulteta za trgovinu i bankarstvo u Novom Pazaru; 

- 2002. godine Ukazom Predsednika SRJ dr Vojislava Koštunice imenovan za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora SRJ u Kraljevini Maroko ;

- 2004. godine Odlukom Savet ministara SCG je imenovan za izvanrednog i opunomocenog ambasadora SCG u Islamskoj Republici Mauritaniji na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Rabatu kao i za izvanrednog i opunomočenog ambasadora SCG u Rebublici Senagal na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Rabatu .

- 12.maja 2009.godine na Alfa Univerzitetu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Odeljenje Novi Pazar, redovan prof. za arapskiog jezika. 

Strani jezici:

- Doktor društvenih nauka, arapskog jezika;

- diplomirani profesor arapskog i turskog jezika;

- dobro poznavanje albanskog jezika;

- ruski jezik kao drugi strani jezik na Fakultetu (VII semester) ;

- delimično govori i piše francuski jezik.

Ostalo:

- Veoma dobro poznaje islamsku kulturu i civilizaciju, običaje i tradiciju, islamsku religiju kao i mentalitet islamsko-arapskog sveta.

 Naučna oblast interesovanja Islamska kultura i civilizacija i diplomatija.

Bibliografija:

Objavljene knjige:

-Alhamijado književnost i jezik stvaralaca novopazarskog Sandžaka - "Divana"novopazarskog pesnika iz XIX veka, Sulejmana Tabakovića; - Islamski praznici i blagoslovljene noći;

- Šerijatsko pravna rešenja”Fetve”, od prof. Husejina Đoze 

- Kako obaviti islamsku molitvu;

- Arapski jezik u svakoj prilici;

- Svako svoj od kamena kuli, Junačke narodne pjesme Bošnjaka Sandžaka,;

- Đerđelez Alija kroz Sandžak, Junačke narodne pjesme Bošnjaka Sandžaka. Junačke narodne pjesme Bošnjaka Sandžaka, je petogodišnj rad na projektu sa mr.Izudinom Šuševićem

Objavio je više naučnih i stručnioh radova kao i prevoda sa arapskog jezika;

- arapska proza od nobelovca Nedžiba Mahfuza;

- sakralni spomenici Novog Pazara;

- toponimi novopazarskog Sandžaka;

- turcizmi u govornom jeziku naroda Sandzaka

- poreklo religija ;

- natpisi na nadgrobne spomenike u Novom Pazaru iz osmanskog perioda;

- nekoliko stručnih radova iz arhivistike. 

 

 

Bošnjović Ilijas: naučni savjetnik Ekonomskog instituta u Sarajevu. Rođ. 9.3.1922. godine u Novom Pazaru od oca Džemaila i majke Derviše. Završio Ekonomski fakultet i doktorat u Sarajevu. Rukovodilac je Odsjeka za naučno-istraživački rad u Ekonomskom institutu u Sarajevu, prof. i predavač na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je više naučnih i stručnih radova, knjiga i studija, među kojima Demografska crna jama – nova zamka industrijskog društva, Razvoj i zaposlenost itd, član je društva ekonomista, Odbora za ekonomske nauke ANUBiH.

Odlikovan je i nagrađen ordenom rada sa zlatnim vijencem.

Živi i radi u Sarajevu.

 

 

Bejtić Mehmed: rođen je u Bijelom Polju 31. oktobra 1925. godine. Bio je prosvetni radnik, profesor geografije i magistar turizma. Radni vek je proveo u Novom Pazaru radio je na vrlo odgovornim mestima: direktor Osnovne škole „Rifat Burdžović – Tršo“ direktor Učiteljske škole. Izabran je za predsednika Novog Pazara od 3. juna 1966, i mandat mu je trajao do 1. maj 1974. godine.

U vremenu njegova dva mandata događaji u zemlji su uticala na život i rad stanovnika Novog Pazara, pa i način rada i delovanja opštinskih organa vlasti.

Mehmedov predsednički mandat upisao je u istoriju Novog Pazara nekoliko značajnih događaja:

U posetu Novom Pazaru 15. aprila 1971. godine došao je predsednik SFRJ Josip Broz Tito sa suprugom Jovankom i pratnjom. Njegov domaćin bio je predsednik SO-e Mehmed Bejtić.

U gradu je 7. februara 1972. godine otvorena Radio stanica, dok je Učiteljska škola iste godine prestala sa radom. Ni danas nije jasan razlog zbog čega je došlo do prestanka rada ove obrazovne ustanove koja je sve vreme obezbeđivala odličan kadar i za područje Crne Gore.

Zdravstvene institucije u gradu, uz veliku pomoć srodnih institucija u Srbiji, uspešno su u novopazarskom kraju sanirale opasnost od epidemije variole (velikih boginja).

Novi Pazar je u ovom periodu imao tri banke: Beogradsku udruženu banku, osnovanu 1967. godine; Banku Kosova „Ban kos" i ekspozituru Jugobanke iz Kraljeva, a od 1972. godine i dva osiguravajuća društva, DOZ iz Beograda i Osiguravajući zavod „Sarajevo". Usvojen je program kišne i fekalne kanalizacije u gradu, završavan put Novi Pazar - Ribariće i započeta izgradnja Hotela „Vrbak". Dve benzinske pumpe u gradu je otvorila INA iz Zagreba.

Monografija Grada, rad grupe autora, pod nazivom „Novi Pazar i okolina" objavljena je 1969. godine zahvaljujući sve boljim mogućnostima i ličnim zalaganjem predsednika SO-e Mehmeda Bejtića. Za potrebe turizma štampani su Turistički vodič, prospekt i razglednice Novog Pazara i spomenika kulture ovog kraja. Na dan grada, 28. novembra 1973. godine, svečano je otvoren Zavičajni muzej, koji se urađenom Stalnom postavkom, predstavio brojnim gostima i široj javnosti.

Na osam svečanih sednica, koliko ih je održano u toku dva predsednička mandata Mehmeda Bejtića, dodeljeno je 68 odlikovanja, 153 Novembarske nagrade i 16 diploma. Gimnazija je dobila Orden „Bratstva i jedinstva".

Bejtić je po isteku dva svoja mandata bio direktor Robne kuće „Beograd" i „Minela". Odbio je sve pokušaje da se uključi u političke stranke sa nacionalinim obeležjem i zbog toga imao dosta neprijatnosti. Nemila događanja kao što je raspad zemlje i posledice toga, sigurno su ubrzale njegovu smrt. Umro je 5. aprila 1994. godine, a u Novopazarskom zborniku broj 18 objavljena je Bejtićeva kraća biografija..

 

 

Biševac Nihat: rođen je 9. januara 1964. godine u Novom Pazaru. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. U toku svoje karijere obavljao je više odgovornih funkcija (profesor u Ekonomskoj trgovinskoj školi, direktor Sportskog saveza Novog Pazara i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje) na kojima je pokazao veliku stručnost i menadžersku sposobnost posebno u pogledu organizacije rada i vođenja raznih projekata. Veoma značajan doprinos u društvu Nihat Biševac je dao u oblasti sporta. Titulu za sportistu Novog Pazara dobio je 1989. godine. Nakon okonačanja aktivne karijere u sportu, Nihat Biševac je svojim aktivnostima i zalaganjem za afirmaciju sporta kod mladih doprineo popularizaciji pozitivnih vrednosti u društvu. Njegova inicijativa i preduzimljivost zaslužne su za izgranju mreže mini sportskih terena širom Novog Pazara.

Dugogodišnji je član Sandžačke demokratske partije. Oženjen, otac dvoje dece.

 

 

Brkanić-Sarajlija Arif (1861-1916): objavio mevlud na bosanskom jeziku. Mevlud je objavljen 1911. godine. Ovaj zanimljivi nadimak, Sarajlija, nosi zahvaljujući svom muhadžerskom porijeklu, jer se negdje početkom osamdesetih godina IX vijeka obreo sa svojom porodicom u Novom Pazaru.

Predstavnici ove ugledne porodice u Novi Pazar dolaze kao muhadžeri. Ostalo je nepoznato da li se porodica Brkanić u Novi Pazar nastanila zbog porodičnih ili nekih drugih veza. Sigurno je jedino da je riječ o izuzetno učenim osobama koje su se vrlo brzo uključile u sveukupno odgojno obrazovni proces grada. Kao osoba visokog referencijalnog kruga, Arif ef. je vrlo brzo bio imenovan za jednog od predavača u Novopazarskoj medresi. U njoj je radio sa poznatim Novopazarskim alimima, među kojima ističemo Tahira ef. Popova iz Vučitrna i Nazifa ef. Šuševića.

O Arifovom životu pisao je i poznati bošnjački učenjak Mehmed ef. Handžić koji je o njegovoj biografiji napisao "Arif sin Mustafe unuk Mehmeda i pra unuk Saliha". Prema nepotpunim podacima Arif Brkanić je umro u Novom Pazaru u 65 godini. U Novom Pazaru i Sandžaku je objavljivanje ovog mevluda izazvalo veliko interesovanje, jer je došlo iz pera bošnjačkog muderrisa (profesora) vaiza (predavača) šaira (pjesnika), koji je u javnosti i među ulemom plenio duboko poštovanje i visoku cijenu. Brkanićev mevlud nosi sve epitete vrlo kvalitetnog spjeva, odnosno mevluda o životu i djelu najodabranijeg božijeg poslanika Muhammeda savs. Brkanićev mevlud je napisan na 21. str. Prva stranica mevluda Arifa ef. B. Sarajlije sadrži upute o načinu čitanja - učenja mevluda.

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž