"OBRAZOVANJE- RAZVOJNA ŠANSA SRBIJE" - Predrag Jovanović / Sefedin Šehović

    U vremenom svetu postaje jasno da su znanje i obrazovanje, na njima nastale ideje i protok informacija u sadejstvu sa tehnološkim progresom, osnovni pokretači sveukupnog razvoja modernog čovečanstva.

Teza o uticaju obrazovanja na privredni i društveni razvoj ne može se elaborirati bez analize tehnološkog progresa. Ali tu počinju problemi, jer se u analizi interakcije obrazovanja, znanja i tehnološkog progresa u procesu privrednog i društvenog razvoja, suočavamo sa činjenicom da je kod tehnološkog progresa kvalitativnu determinisanost njegovih komponenti veoma teško pretočiti u kvantitativne parametre analize. Po mnogim svojim karakteristikama tehnološki progres se sa stanovišta ekonomike obrazovanja javlja kao egzogeni faktor. Kako bi se objasnio doprinos obrazovanja privrednom razvoju, u fokus razmatranja dolazi rezidual. Uticaj obrazovanja na privredni razvoj izražava se posredno, kroz stepen komplementarnosti u okviru tehnološkog progresa u širem smislu, kroz rezidual, tj. kvalitativne promene u inputima kao što su obrazovanje. zdravstvo, bolja organizacija rada... Rezidual se za potrebe analize sve više račlanjava po njegovim komponentama sa različitim intenzitetom doprinosa razvoju jednog društva.

Odlomak iz predgovora