Književno delo Milisava Savića

Među savremenim srpskim piscima Milisav Savić nije ni onaj koji je napisao više knjiga no ostali, niti onaj koji se ogledao u najviše žanrova, niti je najpoznatiji i najčitaniji, niti je onaj pisac koga književna kritika najviše ceni, itd., itd., ali ima jedan aspekt u kome je Savić ispred svih ostalih.

On je pisac koji je sudelovao u književnom životu u najširem spektru spisateljskih aktivnosti, i uvek u prvim redovima, kontinuirano, konstruktivno i uglavnom uspešno, a rečeno jednom reči, kompletnije no ijedan drugi naš savremeni pisac. On se po tome može porediti sa našim piscima, zapravo, književnicima misionarima iz ranijih vremena, kakvih smo imali u osamnaestom i devetnaestom, pa i u prvoj polovini 20. veka. Možemo reći da danas gotovo da i nema takvih pisaca-književnika, to jest, pisaca koji su aktivni na celoj širini književnog života i razvoja književnosti, a da o društvenom životu i razvoju i ne govorimo...

Prof. dr Stojan Đorđić

Milisav Savić danas je jedan od poetički najotvorenijih predstavnika srednje generacije savremenih srpskih proznih pisaca i autor u čijim knjigama je promena narativnog postupka i književne forme jedan od osnovnih principa pisanja. Za njega se u ovom trenutku s najviše razloga može reći da je savremen pisac i u tematsko-sadržinskom smislu i u izboru i korišćenju književnih sredstava.

Dr. Marko Nedić