"Pobožnik greškom razbi vrč, i vino se razli" - Edisa Musić

ČITANJE IZ MEJLIJINOG VRČA

(O knjizi Pobožnik greškom razbi vrč i vino se razli. Poetsko stvaralaštvo Mehmeda Mejlije Guranije Adise Musić

Knjiga Pobožnik greškom razbi vrč i vino se razli. Poetsko stvaralaštvo Mehmeda Mejlije Guranije Adise Musić, prva je obimnija studija o književnom stvaralaštvu bošnjačkog pesnika Mehmeda Mejlije Guranije, koji je pisao na orijentalnim jezicima. Prihvatajući se jednog takvog posla, autorka je nastojala da odgovori na potrebu za dubljim i opširnijim tumačenjem poezije ovog divanskog pesnika.

U prvim poglavljima autorka daje uvid u pojam divanske književnosti i osvrće se na ukupan književni rad Mehmeda Mejhje Guranije, čime je pokušala da čitaoce uputi u specifičnosti i kompleksnosti divanske književnosti, koja na području Srbije, van uskih orijentalističkih krugova, do sada nije bila mnogo izučavana niti poznata. Autorka je Guranijinu poeziju posmatrala kroz poetske vrste u kojima je ovaj pesnik nalazio svoj izraz, zadržavajući se najviše na tarihu. Zaključuje da je Mejlija „pesnik tariha, koji nesumnjivo čini glavnu poetsku vrstu njegovog stvaralaštva“, ali ističe da je pisao i druge književne vrste divanske poezije, čime ovaj pesnik dobija još značajnije mesto u književnosti i kulturi Bošnjaka. Značajna poglavlja ove knjige bave se sufijskom filozofijom u Guranijinoj poeziji, koja je temelj poetike svih divanskih pesnika. Analiza otkriva da Guranijina poezija sadrži sve specifične tasavvufske simbole i motive (kao što su vino, sveća, zuluf, leptir, Medžnun, i td.) i da se slojevitost filozofskog značenja može uporediti sa mnogim drugim bošnjačkim i orijentalnim divanskim pesnicima. Ova knjiga daje uvid i u epigrafiku i kaligrafski rad Mehmeda Mejlije Guranije, predstavljajući ga kao svestranog autora svog vremena. Epigrafske i kaligrafske ilustracije koje knjiga sadrži, mogu pomoći studentima ili istraživačima zainteresovanim da sagledaju ukupan rad ovog divanskog pesnika.

Kiijiga Pobožnik greškom razbi vrč i vino se razli, Poetsko stvaralaštvo Mehmeda Mejlije Guranije Adise Musić mogla bi biti početna literatura za sve buduće naučne istraživače i radove koji bi, uzimajući kao svoj osnov širu literaturu koja o divanskoj| poeziji postoji, kao i opširnijju literaturu o sufizmu; i njegovim simboličkim značenjima od one koju ova knjiga koristi, zašli još dublje u značenje i otkrili još simboličkih slojeva zgusnute i kompleksne poezije ovog sarajevskog pesnika.

Rukopis Pobožnik greškom razbi vrč i vino se razli. Poetsko stvaralaštvo Mehmeda Mejlije Guranije Adise Musić toplo preporučujem za štampu.

Mr. Nadija Rebronja